Statut

Statut Miejskiego Przedszkola

 Nr 3  w Jarosławiu

Podstawą prawną działania przedszkola jest  w szczególności:

 1. Ustawa o Systemie Oświaty – Ustawa z dnia 7 września 1991r (tekst  jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr  256, poz. 2572 ze zmianami);
 2. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – ustawa z dnia 13 czerwca 2013r.;
 3. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw – ustawa z dnia 30 sierpnia 2013;
 4. Karta Nauczyciela – Ustawa z 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 ze zmianami);
 5. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U z 2014 r. poz 7)
 6. Spis aktów wykonawczych do Ustawy o Systemie Oświaty;
 7. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. –  w sprawie  ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 61, poz.624 ze zmianami);
 8. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. – w sprawie sposobu i trybu organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086);
 9. Rozporządzenie MEN  z dnia 23 grudnia 2008 r. –  w sprawie podstawy programowej  wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17);
 10. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.  – w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 ze zmianami);
 11. Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. – w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –  pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487);
 12. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r.- w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r. poz. 532);
 13. Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.  2009 r Nr 116, poz. 977);
 14. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki (Dz. U. 2002 Nr 56, poz. 506 ze zmianami);
 15. Rozporządzenie MEN  z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku w szkole podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730);
 16. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z  2010 r. nr 156);
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia;
 18. Konwencja o Prawach Dziecka  przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527 ze zmianami);
 19. Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz.1324);
 20. Rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624);
 21. Aktu  założycielskiego.

 

§ 1

 

1.   Miejskie Przedszkole Nr 3  zwane dalej ,,przedszkolem” jest przedszkole  publicznym.

2.   Siedziba przedszkola znajduje się w Jarosławiu przy ul. Legionów 11

3.   Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Jarosław. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

4.  Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

 

Miejskie Przedszkole Nr  3

im. Marii Kownackiej

37-500 Jarosław ul. Legionów 11

tel.  016 621 33 94

   NIP 7922061568   REGON  650017750

5.   Przyjęto nazwę skróconą  w brzmieniu:  MP3

 

Rozdział II

Cele i zadania przedszkola

 

§ 2

 

1.    Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz  z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych:

 

1. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji pracy wychowawczo– dydaktyczno– opiekuńczej do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno– kulturowym i przyrodniczym poprzez:

1.1.     zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;

1.2.     tworzenie warunków, umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”;

1.3.     pełnienie wobec rodziców (opiekunów) funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze.

 

2. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny:

2.1.     pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,

2.2.     informuje na bieżąco o postępach dziecka,

2.3.     uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu i poszczególnych oddziałach.

 

3. Zadania wynikające z celu przedszkola, dostosowane do potrzeb  i  możliwości dziecka, realizuje się  następująco:

3.1.     działalność nauczycieli w ramach określonych obszarów edukacyjnych

z wykorzystaniem ustalonych w oddziale koncepcji pedagogicznych:

– poznawanie i rozumienie siebie i świata,

– nabywanie umiejętności przez działanie,

– odnajdywanie swego miejsca w grupie rówieśniczej i wspólnocie,

– budowanie systemu wartości;

3.2.     organizowanie zajęć dodatkowych na życzenie lub po akceptacji rodziców w zakresie:

–  umuzykalnienia – rytmika

–  gimnastyki korekcyjnej,

–  poznawania bliższego i dalszego środowiska społecznego i przyrodniczego na wycieczkach,

–  uczestnictwa w przedstawieniach teatralnych w przedszkolu i zewnętrznych instytucjach kulturalnych;

3.3.     prowadzenie pracy indywidualnej o charakterze profilaktycznym, stymulującym, korekcyjnym i kompensacyjnym z dziećmi, u których w wyniku obserwacji ujawniono taką potrzebę oraz dokumentowanie jej przebiegu .

3.4.     współpracę z rodzicami poprzez:

– udzielanie rzetelnej informacji o dziecku,

– pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka  i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej,

– uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu;

3.5.     prowadzenie zajęć integracyjnych dzieci niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi;

3.6.     ścisły kontakt ze Szkołami Podstawowymi w celu stworzenia dzieciom    optymalnych warunków do przekroczenia progu szkolnego.

 

 

4. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie godzin pracy rodziców. Rodzice (opiekunowie) poinformowani są o godzinach otwierania i zamykania placówki. Rodzice mają prawo do indywidualnego określenia liczby godzin, podczas których powierzają dziecko opiece przedszkola:

4.1.   w czasie pobytu dziecka w przedszkolu i w trakcie zajęć poza terenem przedszkola bezpośredni nadzór sprawuje nauczyciel, który w zakresie swoich obowiązków musi zapewnić opiekę wszystkim powierzonym mu dzieciom podczas godzin swojej pracy. Nauczycielowi musi towarzyszyć jeden pracownik obsługi.

W zeszycie wyjść musi być odnotowywane każde wyjście poza teren przedszkola,

4.2.   podczas zorganizowanych form zajęć w terenie – wycieczki autokarowe, pobyt w kinie, teatrze, dyrektor zobowiązuje dwie nauczycielki oddziału do uczestnictwa,   a także poszerza opiekę o wyznaczonych pracowników obsługi lub rodziców tak, aby jedna osoba odpowiadała za bezpieczeństwo 10 dzieci,

4.3.   wyjazd zorganizowanej grupy na wycieczkę musi być zgłoszony przez kierownika na druku „Karta wycieczki”,

4.4.   rodzice muszą wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce. Dopuszcza się wprowadzenie druku „zgoda rodziców na uczestnictwo dziecka w wycieczkach, spacerach i innych wyjściach poza teren przedszkola w roku szkolnym” – podpisanego przez rodziców na pierwszym (organizacyjnym) spotkaniu,

4.5.   w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w teren,

4.6.   dzieci w wieku przedszkolnym w trakcie poruszania się na drogach, jeśli nie ma chodnika należy prowadzić parami lub w rzędzie lewą stroną drogi, usuwając się na pobocze w celu przepuszczenia pojazdów,

4.7.   jeżeli dzieci będą przewożone, to tylko pojazdem do tego przeznaczonym:

–  liczba przewożonych osób nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,

–  pojazd musi być prawidłowo oznakowany.

4.8.   zasady obowiązujące podczas przejazdów:

–  sprawdzenie stanu liczebnego dzieci przed wejściem i po wyjściu,

–  usadzenie dzieci, sprawdzanie w czasie jazdy,

–  ostatni wsiada nauczyciel,

–  ustalenie sposobu porozumiewania się z kierowcą np. co do zatrzymania się,

–  o miejscu zatrzymania się pojazdu decyduje kierowca,

–  zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się dzieci,

–  bezpieczne przejście z pojazdu do przedszkola;

4.9.   przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego, teren musi być sprawdzony przez pracownika fizycznego, odpowiedzialnego za stan ogródka;

4.10. ustalony dzienny harmonogram planu zajęć jest zgodny z zasadami higieny psychicznej dziecka, uwzględniającymi równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz ich różnorodność:

            co najmiej 1/5 czasu – zabawa dzieci,(w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela)

           co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci co najmiej 1/4)zajęcia na  świeżym powietrzu;(dzieci spędzają ten czas w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.)

najwyżej 1/5 czasuzajęcia dydaktyczne(różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego)

            2/5 czasuzajęcia według uznania nauczyciela (nauczyciel może dowolnie zagospodarować ten czas, uwzględniając możliwości, zainteresowania, wiek dzieci, intensywność zajęć, w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne i inne.)

4.11.  w czasie pobytu w przedszkolu dzieci mają zapewniony odpoczynek w formie przystosowanej do wieku i potrzeb:

–  leżakowanie,

–  ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, uspokajające;

4.12.  gdy pozwalają na to warunki atmosferyczne, dzieci powinny codziennie przebywać na powietrzu;

4.13. dla dobra dziecka wskazane jest, aby nauczyciel prowadził obserwację warunków rozwojowych przedszkolaka oraz środowiska rodzinnego; w przypadku spostrzeżenia konieczności pomocy materialnej lub innej zgłasza   problem dyrektorowi i w porozumieniu z nim podejmuje działania w kierunku pomocy lub interwencji w powołanych do tego instytucjach.

 

 1. W salach zajęć powinna być zapewniona temperatura, co najmniej +15º C. W przypadku niemożności zapewnienia w salach zajęć w/w temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza czasowo zajęcia, po powiadomieniu organu prowadzącego przedszkole.

 

 

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów):

 

6.1.     obowiązkiem osoby przyprowadzającej dziecko do przedszkola jest przekazanie go bezpośrednio nauczycielce;

6.2.     personel przedszkola sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przekazania go nauczycielce, do chwili odebrania przez rodziców lub osobę upoważnioną (pisemna zgoda rodziców), zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

6.3.     dopuszcza się możliwość przyprowadzania i odbierania przedszkolaków przez rodzeństwo, które ukończyło 10 lat, za pisemną zgodą rodziców i na ich całkowitą odpowiedzialność.

 1. Specyfika przedszkola:

–  budynek 2 kondygnacyjny

–  sale z łazienką – ilość: 6

–  holl- szatnia

–  ogród umiejscowiony za przedszkolem .

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu

8.1.     polega w szczególności na:

– diagnozowaniu środowiska dziecka,

–  rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia,

–  rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce,

–  wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami,

–  organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

–  prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców,

–  wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

–  umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

–  podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

8.2.     Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne

8.3.     Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

–  rodziców,

–  nauczyciela, w szczególności nauczyciela prowadzącego grupę dziecka i nauczyciela specjalisty np.: logopedy,

–  poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

8.4.     Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu, organizowana jest w szczególności w formie:

–  zajęć logopedycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,

–  porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

8.5.     Zajęcia specjalistyczne – logopedyczne:

–  organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy,

–  prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii,

–  liczba uczestników powinna wynosić od 2 do 4 dzieci

–  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie.

8.6.     O objęciu dziecka zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor przedszkola na podstawie otrzymanych orzeczeń lub opinii poradni psycgologiczno- pedagogicznej.

8.7.     Porad dla uczniów, rodziców i nauczycieli oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb: pedagog, psycholog, nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

8.8.     Warsztaty prowadzą, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog oraz nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

8.9.     Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

9. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

9.1. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może przebywać w typowej grupie dzieci lub oddziale integracyjnym.

Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje komisja rekrutacyjna lub dyrektor przedszkola, po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy:

–  rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego,

–  istnieje możliwość zatrudnienia odpowiednich nauczycieli specjalistów.

9.2. Za zgodą, na finansowanie przez organ prowadzący, przedszkole może tworzyć oddziały integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniem:

–  dzieci do tego oddziału kwalifikuje na podstawie orzeczenia poradnia psychologiczno – pedagogiczna.

–  oddział integracyjny może być utworzony, a dyrektor przedszkola będzie zabiegał o utworzenie tego oddziału, jeśli na dany rok szkolny zgłoszą się dzieci ,

–  przyjęcia dzieci do tego oddziału dokonuje dyrektor przedszkola,

–  liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20 dzieci,

–  przedszkole nie posiada warunków do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej i językowej:

10.1.   prowadząc zajęcia w języku polskim;

10.2.   wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego  kraju;

10.3.   pielęgnując tradycje związane z ,,Małą  Ojczyzną’’

 

§ 3

 

 1. Statut przedszkola określa szczegółowe kompetencje organów przedszkola, którymi są:

 

1.1.                dyrektor przedszkola

1.1.1. kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;

1.1.2. odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola;

1.1.3. sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli lub ich dorobku zawodowego w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego;

1.1.4. przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go radzie pedagogicznej, następnie przedkłada do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

1.1.5. opracowuje  program rozwoju placówki wspólnie z radą pedagogiczną, dyrektor przedszkola dopuszcza do realizacji w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego.

1.1.6. sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do rozwijania samodzielnej pracy wychowanków, organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną;

1.1.7. opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

1.1.8. zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych;

1.1.9. przewodniczy radzie pedagogicznej, realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole;

1.1.10.  ma prawo do wstrzymywania uchwał rady pedagogicznej, jeśli są one niezgodne z prawem oświatowym;

1.1.11.  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;

1.1.12. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

1.1.13.   współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

1.1.14.  współpracuje  z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nad­zorującymi  i kontrolującymi,

 

1.1.15.  dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji skreślić wychowanka z listy wychowanków, w przypadkach określonych w §17 ust. 2 niniejszego statutu; decyzja o skreśleniu podejmowana jest na podstawie uchwały rady pedagogicznej;

1.1.14.  dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;

1.1.15.  zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z prze­pisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż,

1.1.16.  dyrektor przedszkola w szczególności decyduje w sprawach:

–   zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

–   przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;

–   występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola

1.1.17.  dyrektor przedszkola w wykonywaniu swych zadań współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców.

1.2. rada pedagogiczna

1.2.1. w przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola, w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania    i opieki;

1.2.2.w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce;

1.2.3. w zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej;

1.2.4. przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola;

1.2.5. rada pedagogiczna prowadzi protokolarz, uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola;

1.2.6. uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków; w sprawach osobowych przeprowadza się głosowanie tajne;

1.2.7. do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

-zatwierdzanie planów pracy przedszkola, opracowanie rocznej koncepcji pracy przedszkola, ustala w drodze uchwały zestaw programów wychowania przedszkolnego, składający się z programów dopuszczanych przez dyrektora

-podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,

-ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

-podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków w przypadkach określonych w § 17 ust. 2.

1.2.8. rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

-organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;

-projekt planu finansowego przedszkola;

-wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień na szczeblu Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej itp.;

-propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

1.2.9. rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola oraz jego zmiany;

1.2.10.  nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola;

1.2.11. terminy i tematyka zebrań rady pedagogicznej podawane są, w formie pisemnej, na pierwszej (organizacyjnej) radzie w dniu 31 sierpnia każdego roku;

1.2.12.  inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:

-dyrektor,

-członkowie rady pedagogicznej,

-organ prowadzący;

1.2.13. w obradach rady pedagogicznej musi brać udział dyrektor przedszkola jako jej przewodniczący lub wyznaczona przez dyrektora osoba, która będzie prowadziła posiedzenia rady pedagogicznej w jego zastępstwie.

1.1.14. rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.

1.1.15. rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnio­skiem  o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kura­tora Oświaty o zbadanie  i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego   w placówce.

1.3. rada rodziców

1.3.1. w przedszkolu działa rada rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców dzieci. Jest ona społecznie działającym organem,

1.3.2. rada rodziców współdziała z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole,

1.3.3. rada rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci,

1.3.4. rada rodziców ma prawo do :

– Uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy.

– przedstawiania wniosków w sprawie rocznego planu pracy,

– przedstawienia swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu , w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela

-wyrażania opinii na temat funkcjonowania przedszkola do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką i organu prowadzącego,

-występowania do rady pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki

1.3.5. zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci,

1.3.6. rada rodziców uchwala nowy lub zatwierdza istniejący już regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola,

1.3.7. zebrania rady rodziców są protokołowane,

1.3.8. w posiedzeniach rady rodziców może uczestniczyć z głosem doradczym dyrektor przedszkola,

1.3.9. do udziału w posiedzeniach rady rodziców zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym.

1.3.10. w celu wspierania statutowej dzialalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz in­nych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin dzia­lalności rady rodziców.

2. Zasady współdziałania organów przedszkola:

2.1. Organy przedszkola mogą nawzajem kierować do siebie wnioski, opinie dotyczące wszystkich spraw przedszkola.

2.2. Organy mogą spotykać się na wspólnych zebraniach.

2.3.  Mogą zapraszać przedstawicieli innych organów na swoje posiedzenia w celu zorganizowanego współdziałania w realizacji rocznego planu pracy, zasięgnięcia opinii innego organu w sprawie organizacji imprez, organizacji pracy placówki              i prawidłowego funkcjonowania przedszkola, a także w celu bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.

2.4.    Wszelka wymiana informacji między dyrektorem, a radą pedagogiczną dokonuje się poprzez:

–  zeszyt zarządzeń i komunikatów,

–  rozmowę;

2.5.    Komunikaty i informacje dla rodziców, umieszczane są na bieżąco na tablicy ogłoszeń, poprzez zebrania ogólne, grupowe, zajęcia otwarte, uroczystości, gazetkę, wystawy prac, warsztaty, wykłady, inne formy.

3. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola:

3.1.    Organy przedszkola działają zgodnie z prawem.

3.2.    Podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów.

3.3.    Sprawy sporne między organami rozstrzyga dyrektor przedszkola drogą rozmów, negocjacji.

 

 

§ 4

 1. Czas pracy przedszkola w ciągu dnia i w ciągu roku dostosowany jest do istotnych potrzeb w zakresie opieki i wychowania dzieci, wyrażanych przez rodziców w kartach zgłoszeń, po akceptacji przez organ prowadzący.
 2. Przedszkole otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w arkuszu organizacyjnym.

 

§ 5

 

1.  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący  dzieci w  zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

2.   Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 1. Termin przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola:

 

3.1  w okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, w uzgodnieniu z organem prowadzącym może zostać zmniejszona liczba oddziałów,

3.2  w okresie absencji nauczycieli dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych,

3.3  w sytuacjach wymienionych w punktach 1 i 2 liczba dzieci po połączeniu w oddziałach nie może przekraczać 25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.

 

 1. W miarę potrzeb społecznych może powstać oddział integracyjny, w którym liczba

dzieci powinna wynosić od 15 do 20.

 

§ 6

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz na  podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 1. Wyboru programu z rejestru programów dokonują wspólnie nauczycielki danego oddziału, a zatwierdza do realizacji dyrektor przedszkola.

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczegó1ności  zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego i zajęć rewali­dacyjnych jest dostosowany do moż1iwości rozwojowych i wynosi:

a) dla dzieci 3-4 letnich 15 minut, 5-6 letnich 30 minut.

5.Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty oraz innymi  aktami prawnymi, na życzenie rodziców w przedszkolu organizowane są zajęcia z religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające   na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela

6.Sposób dokumentowania zajęc prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 7

 

1. Przedszkole dysponuje 145 miejscami.

 

 

§ 8

 

1.   Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkol­nym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrek­tora w terminie określonym przez organ prowadzący i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.

2.   Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogicz­ną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

3.   W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

3.1 liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

3.2 liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

3.3 ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

§ 9

 

1.   Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wnio sek

Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organi zacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

2.   Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono wychowawstwo w  danym oddziale, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, uwzględniając potrzeby rozwojowe dzieci,  zainteresowania oraz specyfikę pracy tego oddziału.

 

§ 10

1.   Przedszkole funkcjonuje cały rok  szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, zgodnie z ust.2 .

2.   Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców.

3.   Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach wynikających z organizacji pracy przedszkola i wniosków rodziców.

4.  Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie re­alizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj, 7.30- 12.30,

określonej przez Ministra Edukacji Narodowej.

Czas przeznaczony na realiza­cję podstawy programowej ustala się  w wymiarze nie mniejszym niż 25 godzin tygodniowo.

 

5. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz opłat za żywienie personelu przedszkola:

Zasady  odpłatności  i  wysokość   opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole  i odpłatności oraz  zwrotu kosztów za dni nieobecności dziecka w przedszkolu ustalone są przez organ prowadzący:
a)  opłaty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu: wysokość opłaty stałej za świadczenia    z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Poz. 827) 
b) opłaty za żywienie dzieci:  przedszkole organizuje trzy posiłki, istnieje możliwość korzystania   ze  zmniejszonej ich liczby,
c)wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola,
d)rodzice obowiązani  są   dokonać  opłat za przedszkole w terminie do 15 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc w formie gotówkowej w kasie przedszkola lub przelewem na konto bankowe, nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę; w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata stawki godzinowej oraz stawki żywieniowej podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było

5.1      dzieci w przedszkolu mogę korzystać z trzech posiłków (śniadanie,  obiad, podwieczorek).

5.2       z żywienia w przedszkolu nie mogą  korzystać pracownicy przedszkola,

5.3       rodzice wnoszą również „opłatę stałą” za pobyt dzieci w przedszkolu, wysokość opłaty określana jest uchwałą Rady Miasta  Jarosławia

5.4       termin wnoszenia opłat przez rodziców ustalił organ prowadzący do 15 dnia każdego miesiąca, a szczegółowy termin ustala dyrektor przedszkola podając do wiadomości ogółu rodziców poprzez informację przekazywaną bezpośrednio rodzicom

5.5       Dzieci uczęszczające do przedszkola podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków, którego koszt ponoszą rodzice.

 

§ 11

 

1.  Do zakresu zadań nauczycieli należy:

1.1.maksymalna dbałość o zdrowie, życie i bezpieczeństwo  wszystkich dzieci powierzonych ich opiece,

1.2.prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej z respektowaniem przepisów prawa, norm moralnych i społecznych,

1.3.współpraca z rodzicami,

1.4.współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i zdrowotną,

1.5.obserwacja pedagogiczna dzieci,

1.6.prowadzenie dokumentacji pedagogicznej: dziennik, plan miesięczny z narzędziami pomiaru wiedzy i umiejętności dzieci opracowanymi dla swojej grupy wiekowej,

1.7.tworzenie programu rozwoju przedszkola, w oparciu o specyfikę placówki – we współpracy ze wszystkimi nauczycielkami,

1.8.planowanie pracy z uwzględnieniem form pracy indywidualnej, związanej z potrzebami rozwojowymi każdego wychowanka,

1.9.korzystanie z dostępnych form samokształcenia i doskonalenia zawodowego,

1.10.odpowiedzialność za powierzone mienie,

1.11.stwarzanie atmosfery życzliwości, dbałość o dobre imię swego zakładu pracy.

 

Do zadań głównej księgowej należy:

2.1.prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

2.2.prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami,

2.3.opracowywanie sprawozdań finansowych,

2.4.sporządzanie bilansu przedszkoli  w oznaczonym terminie,

2.5.znajomość przepisów niezbędnych do działalności na stanowisku, ich przestrzeganie i stałe aktualizowanie wiedzy.

 

Do zadań specjalisty do spraw płac należy:

3.1.sporządzanie list wypłat wynagrodzeń wszystkich pracowników przedszkola,

3.2.sporządzanie sprawozdań o wynagrodzeniach dla GUS i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta,

3.3.przygotowywanie wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji dla ZUS,

3.4.pobieranie zaliczek na podatek dochodowy i dokonywanie całorocznych rozliczeń oraz sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników przedszkola.

 

Do zakresu obowiązków referenta do spraw administracyjnych/referenta należy:

4.1. prowadzenie sekretariatu; rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących

4.2. prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników

4.3. wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń

4.4. pobieranie odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu

i za zajęcia dodatkowe

4.5. prowadzenie dokumentacji księgowo – finansowej.

4.6. współdziałanie z intendentem i zespołem finansowo – księgowym.

 

Do zakresu zadań intendenta należy:

5.1.zaopatrzenie przedszkola w żywność i pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt,

5.2.sporządzanie jadłospisów i nadzorowanie przyrządzania posiłków,

5.3.prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z przepisami oraz odpowiedzialność materialna za powierzone mienie,

5.4.sporządzanie codziennych raportów żywieniowych według jadłospisu oraz kontrola realizacji norm żywieniowych,

5.5.odpowiedzialność za zgodność formalno – rachunkową rozliczanych faktur,

5.6.odpowiedzialność za prowadzenie dziennika żywieniowego oraz kartotek ilościowo – wartościowych,

5.7.sporządzanie sprawozdań miesięcznych dotyczących żywienia dzieci.

 

Do zakresu zadań kucharza/szefa kuchni należy:

6.1.punktualne i higieniczne przyrządzanie zdrowych posiłków,

6.2.przyjmowanie z magazynu produktów do przyrządzania posiłków, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych oraz dbałość o ich racjonalne zużycie,

6.3.odpowiedzialność za sprzęt i jego właściwe użytkowanie,

6.4.utrzymanie w stanie używalności, nienagannej czystości sprzętu kuchennego oraz utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchennych.

 

Do zakresu zadań pomocy kucharza należy:

7.1.pomoc kucharzowi w przyrządzaniu zdrowych, smacznych posiłków,podawanie posiłków

7.2.utrzymanie w czystości kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych,

7.3.odpowiedzialność za powierzony sprzęt,

7.4.odpowiedzialność za przechowywanie próbek pokarmowych,

7.5zmywanie naczyń po posiłkach

Do zakresu zadań pomocy nauczyciela/ asystent nauczyciela/ należy:

 

8.1.spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia,

8.2.utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach i dbałość o powierzony sprzęt,

8.3. dbanie o bezpieczeństwo dzieci,pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci,

8.4  rozkładanie i składanie leżaków, pościeli, dbałość o ich czystość i higieniczne przechowywanie,

8.5  pomoc dzieciom w wykonywaniu czynności samoobsługowych,

8.6   uczestniczenie w wycieczkach i spacerach poza terenem przedszkola,

Do zakresu zadań pomocy nauczyciela w grupie integracyjnej należy:

9.1.spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,

9.2.utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach i miejscach przeznaczonych na zabawki oraz inne pomoce.

 

Do zakresu zadań  konserwatora, dozorcy,  należy:

10.1.codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą,

10.2. czuwanie nad prawidłową pracą kotłowni gazowej,

10.3.dbałość o bezpieczeństwo sprzętu znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym,

10.4.sprzątanie terenu wokół przedszkola: zamiatanie, grabienie liści, koszenie, odśnieżanie itp.

10.5.zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki,

10.6.dokonywanie drobnych napraw sprzętów, zabawek i urządzeń

10.7.dokonywanie zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola,

10.8.wykonywanie innych poleceń dyrektora lub intendenta.

 

 1. Szczegółowe zakresy zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk znajdują się w teczkach osobowych wszystkich pracowników.

 

§ 12

 1. W przedszkolu nie ma stanowiska wicedyrektora.

2.  Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzacego, może utworzyć stanowisko

wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust.1, a także za zgodą

organu prowadzacego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

 

 

§ 13

 

1.   Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczyciela  wychowawcy:

1.1    jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,

1.2   dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy,

2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej

i jej skuteczności, nauczyciel( nauczyciele) prowadzą swój oddział przez wszystkie lata

pobytu dziecka w przedszkolu

3.  w grupie integracyjnej może opiekę sprawować pomoc.

 

§ 14

 

 1. W przedszkolu integracyjnym  i w przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne lub pomoc nauczyciela oraz specjalistów prowadzacych dla dzieci niepełnosprawnych zajęcia rewalidacyjne.

 

§ 15

 1. Do zadań nauczycieli przedszkola należy w szczególności:

 

1.1.współdziałanie z rodzicami (opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania poprzez:

–  zapoznanie z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,

–  udzielanie rzetelnej informacji dotyczącej rozwoju i zachowania dziecka,

1.2.planowanie, prowadzenie i odpowiedzialność za jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej w oparciu o:

–  wymagania określone w programie wychowania w przedszkolu,

–  znajomość każdego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

–  korzystanie z literatury fachowej oraz innowacji pedagogicznych,

1.3.prowadzenie obserwacji pedagogicznej grupy 3-4l, starsze diagnozę mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w formie karty obserwacji dziecka i diagnozy,

1.4.współpraca ze specjalistami w celu uzyskania dla dzieci wczesnej pomocy w zakresie:

–  zaburzeń emocjonalnych,

–  niedoborów rozwojowych,

–  sposobu pracy indywidualnej z dzieckiem wybitnie zdolnym.

 1. Formy współdziałania z rodzicami są następujące:

 

2.1.obustronne przekazywanie informacji o dziecku w rozmowach indywidualnych w czasie ustalonych godzin, na życzenie jednej ze stron (rodzice – nauczyciel) lub podczas zebrań w grupach,

2.2.prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców,

2.3.przynajmniej dwukrotne w ciągu roku szkolnego organizowanie zebrań informacyjno – dyskusyjnych,

2.4.organizowanie w poszczególnych grupach spotkań okolicznościowych,

2.5.wywieszanie informacji dotyczących miesięcznych planów pracy wychowawczo – dydaktycznej i treści programowych na tablicy informacyjnej,

2.6.pedagogizacja rodziców poprzez prowadzenie „kącika dla rodziców” i redagowanie gazetki ,,ploteczki z trójeczki” z wiadomościami dotyczącymi rozwoju dzieci.

 

                    § 16

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.
 2. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek, o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat, w przedszkolu dzieci sześcioletnie mogą realizować obowiązkowe  roczne przygotowanie przedszkolne .

2a. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, w roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat .

3.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

 

4. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola odbywa się zgodnie z Ustawą o systemie oświaty:

a)   Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności

b)   Rekrutacja do przedszkola odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu ewidencji podań.

c)   O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na  zwolnione miejsce decyduje dyrektor  przedszkola.

12.Prawa dziecka:

Dziecko ma prawo do:

12.1. życzliwego i podmiotowego traktowania,

12.2. bycia takim jakim jest,

12.3. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

12.4. zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,

12.5. przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu,

12.6. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

12.7. snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie snu „na rozkaz”,

12.8. z bawy i wyboru towarzyszy zabawy,

12.9. badania i eksperymentowania,

12.10. doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego

względami bezpieczeństwa)

12.11. rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb,

12.12. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

12.13. wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania,

12.14. nagradzania wysiłku,

12.15. współdziałania z innymi,

12.16. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,

12.17. codziennego pobytu na powietrzu,

12.18. korzystania z zajęć korekcyjnych, terapii logopedycznej, jeśli takiej pomocy potrzebuje,

12.19. formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań ( na które powinno uzyskać rzeczową zgodną z prawdą odpowiedź),

12.20. ciągłej opieki ze strony nauczyciela,

12.21. współpracy nauczyciel – dziecko, która powinna opierać się na  poszanowaniu godności osobistej dziecka,

12.22. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

12.23. zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,

12.24. nauki regulowania własnych potrzeb.

Obowiązki dziecka:

13.1. przestrzeganie ustalonych reguł,

13.2. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia,

13.3. pełnienie dyżurów.

 

 

§ 17

 

 1. 1.  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora przedszkola do skreślenia dziecka z listy wychowanków.

 

 1. 2.  Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków w przypadku:

 

2.1.braku wiadomości o powodach nieobecności dziecka trwającej jeden miesiąc,

2.2.nie uiszczania przez rodziców (opiekunów ) opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przez dwa miesiące,

2.3.odmowy ze strony rodziców (opiekunów) współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, zdrowotną,

2.4.systematycznego nie podporządkowywania się uchwałom organów wewnątrz przedszkolnych.

 

 1. 3.  Rezygnacja rodziców z miejsca dla dziecka w przedszkolu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej (z wyjątkiem okresu od rekrutacji do 31 sierpnia każdego roku – telefonicznie).

 

§ 18

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

Statut przedszkola wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej

Skip to content