Międzynarodowy projekt- „Piękna nasza Polska cała”

Cele projektu:

 • – kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,
 • – rozwijanie u dzieci zainteresowań symbolami narodowymi,
 • – poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu (dostrzeganie piękna ojczystego miejsca)
 • – budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem – rodzina, przedszkole, miejscowość,
 • – przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych (z kraju i swojego regionu),
 • – uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,
 • – poznanie legend i baśni polskich,
 • – dostrzeganie piękna i wartości sztuki oraz dorobku polskiej nauki i kultury, · okazywanie szacunku członkom rodziny, osobom z bliskiego otoczenia;
  – poprawne, pozytywnie nacechowane relacje z drugim człowiekiem,
 • – kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw – znajomości swojej wartości jako człowieka i jako jednostka „wiem kim jestem”,
 • – kształtowanie umiejętności opanowania i przezwyciężania złości i agresji,
 • – rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie    do niesienia pomocy innym.
Skip to content